Press enter to see results or esc to cancel.

Brukerbetingelser

For å kunne bruke BizBot sin plattform (www.bizbot.no), inkludert få ​​tilgang til informasjonen på BizBot-webområdet (heretter “Nettstedet”) eller benytte deg av de tjenester som BizBot tilbyr, for eksempel men ikke begrenset til stifting av aksjeselskap, gjennomføring av emisjon, aksjeeierbok, styre- og investorkontakt (heretter referert til som “Tjenesten” eller “Tjenestene”), må du (heretter kalt “Brukeren” eller ”Du”) først lese denne avtalen (“Avtalen”) og godta den. Du må ikke bruke BizBot plattformen, Nettstedet eller Tjenester BizBot tilbyr hvis du ikke godtar denne Avtalen og vilkårene deri.

Ved å registrere deg på BizBot og ved å bruke Tjenestene BizBot tilbyr, erkjenner du at du har lest og godkjent vilkårene i denne avtalen. Disse vilkårene vil forbli i kraft gjennom din bruk av Tjenestene og samhandling med Nettstedet, og vil fortsette til denne Avtalen utløper, blir kansellert eller avsluttet. Disse vilkårene er juridisk bindende dersom du velger å registrere deg på Nettstedet og oppretter en brukerprofil. Hvis du aksepterer på vegne av din arbeidsgiver eller annen bedriftsenhet, representerer og garanterer du at: (i) Du har full juridisk autoritet til å binde arbeidsgiveren eller den aktuelle enheten til disse vilkårene (ii) Du har lest og forstått denne avtalen; og (iii) Du godtar, på vegne av den parten du representerer, til denne avtalen.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene fra tid til annen ved å legge dem på BizBots Nettsted. Når vi gjør det, vil vi også revidere siste oppdateringsdatoen for disse vilkårene. Når en oppdatering har skjedd, vil du motta en melding neste gang du logger deg på plattformen der du blir informert om at brukervilkårene for bruk av Nettstedet og Tjenestene har blitt oppdatert. Din fortsatte bruk av Tjenestene etter slik oppdatering vil anses som et samtykke fra deg på at du godtar endringene. BizBot forbeholder seg retten til å forandre og tilpasse Tjenestene, Tjenestens layout og redaksjonelt innhold og retningslinjer, uten forutgående varsel eller merkostnader for Brukeren.

Brukeropplysninger BizBot innhenter data og informasjon om bedriftsenheter fra offentlige register som Brønnøysundregisteret.  Dersom Brukeren ønsker å oppdatere og gjør endringer i disse eller opprette nytt selskap, er Brukeren selv ansvarlig for å oppgi korrekte og komplette opplysninger om den aktuelle virksomheten som er nødvendig for bruk av Nettstedet og Tjenestene.

BizBot har ikke ansvar for tap som påføres Brukeren direkte eller indirekte som følge av ukorrekte, endrede eller misvisende opplysninger eller annet som skyldes Brukeren selv. Oppdateringer og endringer som er gjennomført på BizBots plattform vil sendes inn til Brønnøysundregisteret og vil være offentlige tilgjengelig, med mindre opplysningene ikke er ment for å vises offentlig.

Endringer av feil i de registrerte og publiserte opplysningene gjort av BizBot skal uten ugrunnet opphold meldes til BizBot via Nettstedet, eller til support på mail: kontakt@bizbot.no. Tiltak for å rette de publiserte opplysningene vil iverksettes av BizBot så snart som praktisk mulig etter mottatt melding, og senest innen 30 dager. Med mindre annet følger av Avtalen plikter Brukeren selv å gi slik informasjon og gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å gjøre en endring i bedriftsstrukturen og bedriftsdata. BizBot kan stille nærmere krav til innen hvilke tidsfrister informasjonen må gis og hvilke tiltak som må gjennomføres. Brukeren skal kontrollere egne, endrede opplysninger, og må straks og i god tid etter publisering av endrede bedrift opplysninger underrette BizBot skriftlig om eventuelle avvik fra det Brukeren mener er korrekt opplysning.

Brukeren plikter å gjøre seg kjent med innholdet i tilsendt korrektur, og melde fra til BizBot innen angitt frist, eller så fort som mulig, dersom det inneholder feil eller har mangler. Ved utelatelse eller feil i publiserte opplysninger må Brukeren innen rimelig tid skriftlig reklamere til BizBot Support. Eventuelt erstatningsansvar for mangelfull eller feil opplysninger vil under enhver omstendighet være begrenset til å rette feilen. BizBot forbeholder seg retten til videre bruk av all sanntids- og brukerdata og materiell som innhentes via BizBot sine digitale aktiviteter.

BizBot er en distributør av foretaksinformasjon fra Brønnøysundregistrene, og som sådan viser vi juridisk informasjon og regnskapsdata for alle aktive norske foretak. Informasjonen er offentlig tilgjengelig i en rekke registre. Vi har ikke anledning til å fjerne oppføringer fra BizBot uten at foretaket er slettet i Brønnøysundregistrene. Vederlag og betalingsopplysninger Enkelte samhandlinger med Nettstedet er vederlagsfritt.

BizBot tilgjengeliggjør også Tjenester som leveres mot betaling fra Brukeren gjennom forhåndsbetaling eller abonnement. Disse Tjeneste må betales av Brukeren iht nærmere retningslinjer som gjelder for disse Tjenestene. BizBot forbeholder seg retten til å stanse videre levering av Tjenester som BizBot anser som betalbare Tjenester dersom Brukeren ikke ønsker å betale for disse. Tildeling av brukerrettigheter Med forbehold om at Du aksepterer og overholder denne avtalen og betalingskravene for Tjenestene, gir BizBot deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig rett og lisens i løpet av denne Avtalens løpetid i og under våre immaterielle rettigheter, for å få tilgang til og bruke Tjenestene, utelukkende i samsvar med vilkårene i denne Avtalen og de til enhver tid gjeldende retningslinjene for Tjenestene. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal eventuelle nye funksjoner og features fra BizBot som forbedrer gjeldende Tjenester, være underlagt disse vilkårene.

Du må ikke selv, eller tillate noen tredjepart å kopiere, distribuere, selge, avsløre, låne, overføre eller modifisere Tjenestene for noe som helst formål annet enn i forbindelse med nødvendig og akseptert samhandling med Tjenestene. Du må ikke tillate noen uautorisert tredjepart å få tilgang til Tjenestene for noe som helst formål. BizBot beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i henhold til denne avtalen. Vi kan gjøre tilgjengelig, for din installasjon, kopiering og / eller bruk i forbindelse med Tjenestene, fra tid til annen en rekke programvarer, data og annet innhold og trykt og elektronisk dokumentasjon (“BizBots Eiendeler”). Med forbehold om at du aksepterer og overholder denne Avtalen og kontinuerlig overholder disse vilkårene, gir BizBot deg en begrenset, ikke- eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig lisens i løpet av denne Avtalens løpetid i og under våre immaterielle rettigheter å installere, kopiere og bruke BizBot Eiendelene utelukkende i forbindelse med og etter behov for bruk av BizBots Tjenester, utelukkende i samsvar med vilkårene i denne avtalen.

BizBot Eiendeler kan inneholde, uten begrensning: BizBot hjemmeside; BizBot APIer; og spesifikasjoner som beskriver operasjonelle og funksjonelle evner, bruk, begrensninger, tekniske krav, og test- og ytelseskriterier som er relevante for riktig bruk av en Tjeneste og tilhørende APIer. I henhold til denne avtalen gir BizBot deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig lisens i løpet av denne avtalen for å vise handelsnavn, varemerker, servicemerker, logoer, domenenavn for BizBot (hver, et “BizBot Merke”) med det formål å markedsføre eller annonsere at Du bruker Tjenestene eller at Du samhandler med Nettstedet, utelukkende i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Til gjengjeld gir Du herved BizBot en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens i løpet av denne Avtalens løpetid til å vise dine handelsnavn, varemerker, servicemerker, logoer, domenenavn og lignende med det formål å fremme eller annonsere at du bruker Tjenestene. Ved bruk av BizBot Merker, kan du ikke: (i) vise et BizBot Merke på en krenkende eller urimelig måte eller i en sammenheng som kan skade varemerke, f.eks ved å vise et BizBot Merke på et nettsted som bryter med lov eller forskrift.

Med forbehold om at Du aksepterer og overholder denne avtalen vil din brukerkonto og data som er generert av din bruk av Tjenesten, være tilgjengelig via vår API fra datoen da slike data ble generert. Uansett ovenstående og uten begrensning til det som er nevnt i denne Avtalen har BizBot ingen erstatningsansvar for eventuelle skader, forpliktelser, tap (inkludert tap av data eller fortjeneste) eller andre konsekvenser som du måtte pådra seg med hensyn til tap av data knyttet til din konto og data deri. Ansvar ved avtalebrudd Ved brudd på Avtalen skal den ansvarlige part rette forholdet innen rimelig tid. Hvis forholdet ikke lar seg rette innen rimelig tid, eller gjentatte forsøk ikke fører frem, skal den ansvarlige part erstatte den skadelidte parts direkte økonomiske tap forårsaket ved brudd på Avtalen. Ansvaret er oppad begrenset til maksimalt 2 000 NOK per skadetilfelle ved simpel uaktsomhet, og til maksimalt 10 000 NOK per skadetilfelle ved grov uaktsomhet. Skadetilfeller som har sin årsak i samme forhold, betraktes som ett skadetilfelle.

Ved gjentatte vesentlige brudd på Avtalen fra én part, der forholdet ikke er rettet innen rimelig tid, har den andre parten rett til å bringe Avtalen til opphør med umiddelbar virkning. Immaterielle rettigheter Rettighetene (herunder i opphavsrett, varemerker, patent, design, know-how eller forretningshemmeligheter) til alle elementer og frembringelser, i BizBots’ Tjenester og/eller Merkevare, tilhører BizBot. Dette gjelder også når slike elementer eller frembringelser er videreutviklet helt eller delvis på grunnlag av materiell fra Brukeren. Innhold, layout og samlingene av opplysninger på Nettsiden er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra BizBot. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på Nettsiden. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar. Lovvalg og tvister Avtalen reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse uenighet i forbindelse med Avtalen i minnelighet. Dersom partene ikke lykkes med å løse saken i minnelighet kan saken bringes inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.