Press enter to see results or esc to cancel.

Generalforsamling i bedrifter og 10 ting BizBot kan hjelpe deg med?

Hva er en generalforsamling i en bedrift?

Generalforsamling i bedrifter er et viktig arrangement for å diskutere og vedta viktige beslutninger for selskapet. Dette kan inkludere å godkjenne regnskapet for det forrige året, velge styremedlemmer og administrerende direktør, og ta stilling til andre viktige saker.

Det er viktig at alle aksjeeiere får mulighet til å delta på samlingen og delta i beslutningene som tas. Dette kan gjøres ved å sende ut innkalling til møte med god tid i forveien, og ved å sørge for at det er tilstrekkelig med tid til å diskutere sakene på dagsordenen under selve møtet.

Det er også viktig at generalforsamlingen følger lover og regler som gjelder for selskapet, slik som aksjeloven. Dette innebærer blant annet at det skal være et visst antall styremedlemmer, og at det skal være et visst antall aksjeeiere til stede for å kunne fattet gyldige beslutninger.

Det kan også være hensiktsmessig å ha en protokoll fra møtet, som gir en oversikt over hva som ble diskutert og vedtatt under møte. Dette kan være nyttig for å referanse tilbake til senere, og for å sørge for at alle beslutningene blir fulgt opp etter møtet.

Til slutt, generalforsamling er et viktig verktøy for å sikre at selskapet følger retningslinjene og målene som er satt av aksjeeierne, og for å sørge for at selskapet fortsetter å utvikle seg på en positiv måte.

Hva kan BizBot hjelpe til med i en Generalforsamling?

BizBot kan hjelpe deg med:

  1. Digital innkalling til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling
  2. Enkelt inviter alle dine aksjonærer ettersom vi har digital aksjebok også. Vi vet med andre ord hvem som skal være med til enhver tid.
  3. Lag dynamisk agenda før møte, vi har laget en generalforsamling mal du kan begynne med
  4. Send ut signert PDF invitasjon.
  5. La deltakere bli med digitalt eller fysisk.
  6. Digital stemmeavgivning.
  7. Mulighet for deltakere å sende fullmakter digitalt med signatur
  8. God oversikt for møte leder
  9. Automatisk generering av protokoll
  10. Digital signatur

Vi kan også hjelpe deg med Aksjonærregisteroppgaven